körülmények

1. általános

(1) Az alábbi általános szerződési feltételek (ÁSZF) a sparhi gmbh (a továbbiakban "direect") minden szállítására és ajánlatára vonatkoznak. Az ügyfél saját üzleti vagy vásárlási feltételeire hivatkozó ellenbizonyítékainak ezennel ellentmondunk.

(2) A jelen ÁSZF értelmében fogyasztó minden olyan természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható. A vállalkozó olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.

2 Ajánlat és szerződéskötés

Ajánlataink nem kötelező érvényűek. A vevő megrendelése egy adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül. A megrendelés kézhezvételének a direect által utólag küldött visszaigazolása és az ezt követő státuszjelentések nem minősülnek az ajánlat elfogadásának. Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelt árut leszállítjuk, és a megrendelőnek visszaigazoljuk a feladást.

(3) Árak, csomagolás és szállítás, visszaküldési költségek, részszállítások

(1) Áraink általában a weboldalunkon a megrendelés időpontjában a kosárban feltüntetett árak. A köztes tárolókból (böngésző gyorsítótár, proxyk) betöltött oldalakon megjelenő esetlegesen eltérő árak nem aktuálisak és érvénytelenek. Hacsak írásban kifejezetten másként nem állapodtunk meg, az áraink a szállítási helyről indulnak, kivéve a csomagolási, szállítási és adott esetben utánvételi díjakat. A weboldalainkon feltüntetett árak a törvényes HÉA-t tartalmazzák, kivéve, ha a vásárló a vásárló típusát cégre, kereskedőre vagy közintézményre változtatja, és az Európai Unión kívüli országot választja a szállítási országnak, vagy ha a weboldal kizárólag vállalkozóknak szól.

(2) A csomagolás az ügyfél tulajdonába kerül.

(3) A csomagolási és szállítási költségek a megrendelőt terhelik. Ezek a szállítási módtól, a fizetési módtól, a súlytól és a szállítási céltól függnek. Ezeket az online rendelés leadása előtt kiszámítják és feltüntetik a kosárban, illetve telefonos rendelés esetén a számlán külön feltüntetik és feltüntetik. A szállítási mód kiválasztása az ügyfél kérésére vagy a megengedett lehetőségek keretein belül, legjobb belátásunk szerint történik. A különböző szállítási és fizetési lehetőségek, valamint a megfelelő árak áttekintése megtalálható a weboldalainkon.

(4) Amennyiben a vásárló fogyasztó, és ténylegesen él a visszavonási jogával, viseli a visszaküldés vagy a visszaszállítás rendszeres költségeit, ha a leszállított áru megfelel a megrendelt árunak, és ha a visszaküldendő áru ára nem haladja meg a 40,00 € összeget. A visszaküldés költségeit a legolcsóbb szabványos szállítási díj összegének megfelelő összegben kell megtéríteni.

(5) Az általunk a megrendelővel való egyeztetés nélkül szervezett részszállítások esetén a további szállításokat szállítási költségmentesen teljesítjük. A szállítás felosztására vonatkozó különleges vevői kérések esetén a megállapított szállítási költségek minden egyes részszállítmány után külön felszámításra kerülnek.

4. szállítási határidők


A várható szállítási határidők a terméktől függnek, és a weboldalunkon szimbólumokkal vagy megfelelő magyarázatokkal jelezzük őket. Ha a megrendelés leadása után a várható szállítási határidőben változás következik be, a megrendelőt erről automatikusan e-mailben értesítjük, és amennyiben fogyasztó, az elállási jog érvénybe lépéséig bármikor jogosult a megrendeléstől elállni vagy ingyenesen módosítani, kivéve, ha másként nem állapodtak meg.

5 Kockázatátruházás és garancia

(1) Ha a vevő veszi át az árut, a véletlen elvesztés vagy véletlen károsodás kockázata az áru átadásával száll át a vevőre. Ha a direect az árut az ügyfélnek küldi, a kockázat akkor száll át az ügyfélre, amikor az árut vállalkozók esetében a fuvarozónak, fogyasztók esetében pedig amikor az árut a fuvarozó a fogyasztónak átadja.

(2) A jótállás az áru átadásával kezdődik, és a jogszabályi rendelkezések vonatkoznak rá.

(3) A törvényes hibaigények elévülési ideje új áruk esetében 2 év, használt áruk esetében pedig egy év, feltéve, hogy a vásárló fogyasztó.

(4) Ha az ügyfél vállalkozó, a szavatossági igények elévülési ideje egy év, és a direect választása szerint a hibát kijavítja vagy hibátlan terméket szállít; a direect árujának vagy szolgáltatásának nyilvánvaló hibáit haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételét követő 14 napon belül írásban kell jelezni. Ha a hibákat nem jelentik időben, az árut jóváhagyottnak tekintik.

(5) A direect nem vállal garanciát az áruk szokásos elhasználódására, valamint a hibás vagy gondatlan kezelés vagy üzemeltetés, illetve rendkívüli üzemeltetési körülmények által okozott hibákra.

6. a felelősség korlátozása


(1) A felelősség korlátozása nem vonatkozik a szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapuló károkra, valamint az életben, a testben vagy az egészségben okozott károkra.

(2) A jogalapra való tekintet nélkül, a direect, valamint annak közreműködőivel szembeni kártérítési igények a direect által a szerződéskötés időpontjában ésszerűen elvárható kár összegére korlátozódnak. Ha a kár nem valamely lényeges szerződéses kötelezettség megsértéséből ered, azaz olyan kötelezettségből, amely elsősorban a szerződés megfelelő teljesítését teszi lehetővé, és amelynek teljesítésére az ügyfél ezért rendszeresen támaszkodik vagy támaszkodhat, a kártérítés azonban legfeljebb a megrendelés értékének tízszeresére korlátozódik. Az ügyfél felelős az adatfájljainak biztonsági mentéséért.A direect csak az adatok visszaállításához szükséges erőfeszítésekért felel, amennyiben az ügyfél rendszeres adatmentést végez.

7. fizetés

(1) Eltérő megállapodás hiányában számláink azonnal, levonás nélkül esedékesek.

(2) A vásárló különböző fizetési módok közül választhat, amelyek a megrendelés végösszegétől, a szállítási típustól, a szállítási céltól és a vásárlói fiók beállításaitól függően kerülnek felajánlásra. A különböző lehetőségek a kosárban választhatók ki, és a weboldalunk információs részében is ismertetjük őket.

(3) A direect fenntartja a jogot, hogy egyedi esetekben, vagy ha a hitelintézetek vagy az adott fizetési módot nyújtó szolgáltatók elutasítják a fizetést, a megrendelést csak utánvéttel vagy előleggel történő fizetés ellenében teljesítse. Ebben az esetben a vásárló elfogadhatja ezt, vagy elállhat a megrendeléstől.

(4) Az ügyfelet terhelik a fizetési művelet fedezethiány miatt vagy az ügyfél által továbbított hibás adatok miatt történő visszavonásából eredő költségek.

(5) Csekkeket nem fogadunk el.


(6) Fizetési késedelem esetén a direect jogosult a fogyasztónak a mindenkor hatályos jegybanki alapkamatot 5 százalékponttal, a vállalkozónak pedig évi 8 százalékponttal meghaladó mértékű késedelmi kamatot felszámítani.

(7) A beszámítás nem megengedett, kivéve a nem vitatott vagy jogerősen megállapított ellenkövetelések esetében. A vevő által más szerződéses jogviszonyból eredő ellenkövetelések miatt történő fizetés visszatartása kizárt.

8. tulajdonjog fenntartása

Minden általunk szállított áru a teljes kifizetésig és a szállítási szerződésből eredő valamennyi követelés kiegyenlítéséig a direect tulajdonában marad. Ez a feltételes követelésekre is vonatkozik.

Ha az ügyfél vállalkozó, a következő szabályok is alkalmazandók: A direect tulajdonában vagy társtulajdonában lévő árukhoz harmadik fél általi hozzáférést az ügyfélnek haladéktalanul jelentenie kell. Az ilyen beavatkozásokból eredő, harmadik fél által indított eljárások vagy a bíróságon kívüli felmentés költségei az ügyfelet terhelik. A tulajdonjog-fenntartás alá eső árukkal kapcsolatban a viszonteladásból vagy egyéb jogalapból eredő követeléseket (beleértve a folyószámláról származó összes egyenlegkövetelést) a vevő már teljes egészében biztosítékként a direectre engedményezte. A vevőt/megrendelőt visszavonhatóan felhatalmazzuk, hogy a ránk engedményezett követeléseket a saját számlájára és saját nevében behajtsa. Ez a beszedési felhatalmazás visszavonható, ha a vevő/ügyfél nem teljesíti megfelelően fizetési kötelezettségeit.

9. visszavonási utasítás a fogyasztók számára

Elállási jog

Ha Ön fogyasztó, joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést. A visszavonási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az utolsó árut birtokba vette vagy birtokba vette. Az elállási jog gyakorlása érdekében egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) tájékoztatnia kell minket, sparhi gmbh, Friedrichstr. 123, 10117 berln, Tel.: (+49) 0152 03943135, Fax: (+49) 0152 03943135, direect@direect.de, arról, hogy el kívánja mondani a szerződést. A modell visszavonási űrlapot vagy más egyértelmű nyilatkozatot elektronikusan is kitöltheti és elküldheti weboldalunkon (RMA űrlap). Ha Ön él ezzel a lehetőséggel, késedelem nélkül (pl. e-mailben) visszaigazolást küldünk Önnek a visszavonás kézhezvételéről. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

minta lemondási űrlap

A törlés következményei

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállásáról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított tizennégy napon belül vissza kell térítenünk az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb standard szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másképp állapodtunk meg Önnel; a visszafizetésért semmilyen esetben nem számítunk fel Önnek díjat.

Az árut haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül, attól a naptól számítva, amelyen Ön értesít minket a szerződés visszavonásáról, vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk. A határidő akkor teljesül, ha Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az árut. Ön viseli az áru visszaküldésének közvetlen költségeit, ha a visszaküldendő áru ára nem haladja meg a 40 eurót. Ellenkező esetben a visszaküldés az Ön számára ingyenes. Azokat az árukat, amelyeket nem lehet csomagküldéssel elküldeni, a mi költségünkön vesszük át Öntől.

Önnek csak akkor kell megfizetnie az áru értékvesztését, ha ez az értékvesztés az áru olyan kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru állapotának, tulajdonságainak és működésének ellenőrzéséhez. 10. Az áru értékcsökkenése nem szükséges az áru állapotának, tulajdonságainak és működésének ellenőrzéséhez.

10 Nincs elállási jog

Nem áll fenn elállási jog a lezárt csomagolású hang- vagy videofelvételek vagy számítógépes szoftverek szállítására vonatkozó szerződések esetében, illetve a higiéniai vagy egészségvédelmi okokból lezárt áruk esetében, ha a pecsétet a szállítást követően eltávolították. Nem adathordozón lévő adatok (pl. letöltések) átadása esetén az elállási jog megszűnik, ha a fogyasztó beleegyezik, hogy a szerződést az elállási határidő lejárta előtt teljesítik, és megerősíti, hogy a szerződés teljesítésével elveszíti az elállási jogát. 11. A szerződés teljesítésével a fogyasztó elveszíti az elállási jogot.

11 A követelések átruházhatósága


A vevő nem jogosult a szerződésből eredő követeléseit engedményezni. Kivételt képez ez alól a Trusted Shops GmbH-ra történő követelésátruházás, amennyiben a Trusted Shops GmbH a vevő védelmével kapcsolatban kifizetést teljesített a vevő részére.

12 Adatvédelem

(1) Adatvédelmi gyakorlatunk összhangban van az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel.

(2) Az ügyfél e-mail címét a direect kizárólag a megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztató levelekre és - az ügyfél kívánsága esetén - saját hírlevelekre használja. A direect emellett rendszeresen küld az ügyfélnek e-mailben gondosan kiválasztott ajánlatokat a kínálatában szereplő hasonló termékekre. Az ügyfél egy nem hivatalos e-mail küldésével tiltakozhat e-mail címének reklámcélú felhasználása ellen, anélkül, hogy az alapdíjak szerinti átviteli költségeken kívül más költséget kellene viselnie.

(3) A direect nem ad át személyes ügyféladatokat harmadik félnek. Ez alól kivételt képeznek azok a szolgáltató partnerek, akiknek a megrendelés feldolgozásához adatátvitelre van szükségük. Ezekben az esetekben azonban a továbbított adatok köre a szükséges minimumra korlátozódik.

(4) Az ügyfélnek joga van a tájékoztatáshoz, valamint a tárolt adatainak helyesbítéséhez, zárolásához és törléséhez. Ha a törlés ellentétes a jogi vagy szerződéses tárolási kötelezettségekkel vagy egyéb jogi okokkal, az adatok zárolásra kerülnek.

13. záró rendelkezések

(1) A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a szerződő felek valamennyi jogát és kötelezettségét.

(2) Ha az ügyfél kereskedő, vagy nem rendelkezik az Európai Unión belüli lakóhellyel, a mi székhelyünk az egyedüli joghatósági hely a szerződő felek közötti valamennyi jogvitában, beleértve a váltókkal és csekkekkel kapcsolatos pereket is.

(3) A VSBG 36. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettség

A direect elvileg nem köteles és nem is hajlandó részt venni a fogyasztói békéltető testület vitarendezési eljárásában.

(4) Az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményében foglalt rendelkezések kizárásával kizárólag a német jog alkalmazandó. Az Európai Unión belüli végfelhasználókkal folytatott ügyletekben a végfelhasználó lakóhelye szerinti jog is alkalmazható, feltéve, hogy az a kötelező fogyasztói jogi rendelkezésekre vonatkozik.

(5) Amennyiben e rendelkezések bármelyike érvénytelen, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A felek törekednek arra, hogy a nem hatékony rendelkezéseket olyan hatékony rendelkezésekkel helyettesítsék, amelyek nagyrészt elérik a kívánt gazdasági célt.

sparhi gmbh

Friedrichstr. 123 10117 Berlin

HÉA-azonosítószám: DE318025179

Christian Magdas ügyvezető igazgató

Tel.: (+49) (0)0152 03943135

Fax: (+49) (0)0152 03943135

direect@direect.de

https://direect.de